Cơ cấu tổ chức

content:

Tổng số cán bộ được giao 23 người, hiện nay có 22 người, trong đó có 17 nam, 5 nữ. Trong đó có 01 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, có 18 đồng chí có trình độ đại học, 02 đồng chí trình độ trung cấp, 01 đồng chí sơ cấp (Chủ tịch hội CCB), 01 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, 15/22 đồng chí bằng trung cấp chính trị,  22 cán bộ công chức là Đảng viên. Hiện nay xã đang thiếu một công chức phụ trách công tác văn hóa xã hội.

Hiện tại có 15 phòng làm việc được bố trí phòng gồm: phòng Bí thư ĐU; phòng PBT ĐU chung với UB Kiểm tra Đảng; phòng CT UBND, phó chủ tịch UBND, Văn phòng - Thống kê; phòng PCT HĐND, phòng tiếp dân, phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa gồm có các bộ phận Tư pháp - Hộ tịch, chính sách xã hội, địa chính; Phòng nông nghiệp địa chính xây dựng gồm công chức nông nghiệp, giao thông thủy lợi và công chức địa chính. Phòng Tài chính - Kế toán, phòng quân sự, phòng công an, Các ban nghành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội mỗi ban nghành một phòng làm việc.

Danh sách cán bộ, công chức các phòng ban UBND xã theo bảng sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ  đơn vị công tác hiện  tại

Số điện thoại

1

Đặng Hồng Thăng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã

0984548099

2

Nguyễn Đình Quyền

PBT Đảng ủy, CTHĐND xã

0976012036

3

Nguyễn Văn Xuân

PBT Đảng ủy, CTUBND xã

0989355904

4

Nguyễn Phúc Phước

Chủ tịch UB MTTQ xã

0975096919

5

Nguyễn Phùng Sỹ

PCT UBND xã

0976069930

6

Hồ Viết Tự

Phó Chủ tịch HĐND xã

0979190272

7

Nguyễn Huy Sang

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0843681777

8

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0976073188

9

Nguyễn Duy Việt

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0984447066

10

Phạm Bá Phúc

Bí thư Đoàn xã

0987899035

11

Nguyễn Văn Hiểu

VP UBND

0979970632

12

Trần Thị Thanh

VPTK, VP ĐU

0989783757

13

Nguyễn Thị Cẩm Trang

Chuyên viên phòng CSXH

0987436316

14

Nguyễn Văn Hùng

Chuyên viên phòng Tài chính

0395058987

15

Nguyễn Đăng Hà

Chuyên viên phòng Tư pháp

0384113819

16

Nguyễn Duy Hùng

Chuyên viên phòng Tư pháp

0383317420

17

Trần Văn Tài

Trưởng công an xã

0914591087

18

Võ Thị Lê

Kế toán

0972650234

19

Lưu Ngọc Hiếu

Chuyên viên phòng GTTL

0971354222

20

Lê Văn Mạnh

Công chức nông nghiệp - môi trường

0987588159

21

Văn Bá Vinh

Công chức địa chính đất đai

0912831829

22

Trần Văn Nam

Chủ tịch hội CCB

0397812226